mlecni proizvodi

Mlecni proizvodi su prehrambeni proizvodi koji sadrze mleko sisara ili sе proizvode od njega. Prvenstveno se proizvode od sisara poput goveda , ovaca , koza itd.